Skip to main content

Nissewaard sluit 2020 met positief resultaat af

Gepubliceerd op: woensdag 16 juni 2021 | 13:38

Het college van Nissewaard heeft 2020 met een positief resultaat van € 4,5 miljoen afgesloten, zo blijkt uit de Jaarstukken 2020. Een groot deel van dit bedrag is toegevoegd aan de begroting voor 2021 en worden dus dit jaar besteed. Ook voor de komende jaren zijn de gemeentelijke financiën op orde. Wel zijn er, net als bij alle andere gemeenten in Nederland, zorgen over het Sociaal Domein.

Jaarstukken 2020 en Perspectiefnota 2022
Het positief resultaat over 2020 van € 4,5 miljoen bestaat uit € 5,9 miljoen voordelig resultaat op de bedrijfsvoering en € 1,4 miljoen nadelig resultaat op de grondexploitaties. De financiële positie van de gemeente is met de verkoop van de Eneco-aandelen in 2020 flink versterkt. Dit heeft ook een aanzienlijke versnelling aangebracht in de reductie van de schuldpositie als ook in de verbetering van de solvabiliteit. En de 'spaarpot' van de gemeente is toegenomen.

De gemeentelijke financiën zijn ook in de komende jaren op orde, maar er blijven uitdagingen. Niet alleen is de coronacrisis daar debet aan, maar ook de onzekerheid over de financiële middelen vanuit het Rijk voor het Sociaal Domein spelen daarbij een rol. Het college hoopt dat we in de laatste fase van de coronapandemie zijn beland en de blik weer vooruit kunnen richten.

Gevolgen coronacrisis
De coronapandemie heeft een enorme impact op de samenleving, de zorg, het onderwijs, de culturele sector, de economie, op eigenlijk alles wat ons bezighoudt.

"We hebben geprobeerd om onze ambities voor 2020 zo veel mogelijk te realiseren. Waar dat door de coronacrisis niet kon, hebben we naar alternatieve manieren gezocht. Waar we konden hebben we onze maatschappelijke partners, de ondernemers, verenigingen en inwoners in deze moeilijke periode niet alleen financieel ondersteund, maar ook langs andere wegen. Dat zullen we ook in 2021 blijven doen."
Martijn Hamerslag, wethouder Financiën

De vraag blijft wat op langere termijn de effecten van de coronacrisis zullen zijn. Nissewaard heeft haar inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners daar waar nodig in deze moeilijke periode ondersteund. Nissewaard heeft zich een veerkrachtige samenleving getoond. Er zijn mooie initiatieven ontstaan én de gemeente heeft er samen met inwoners, maatschappelijke partners, ondernemers en vrijwilligers de schouders onder gezet.

Het college streeft naar een beweging van crisis naar herstel. Wethouder Hamerslag nogmaals: "De compensatie van het Rijk helpt ons hierbij, evenals onze coronareserve. Toch blijft de vraag wat de effecten zullen zijn van deze crisis op de korte, middellange en lange termijn en of we voldoende compensatie van het Rijk blijven ontvangen. Op lokaal niveau proberen we deze effecten zo goed mogelijk te inventariseren om daar passende maatregelen op te treffen, zodat we onze samenleving kunnen blijven ondersteunen."

Het college is er trots op, dat het dit laatste jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 met een positief saldo voor de komende jaren kan afsluiten, door in coronatijd behoudend met de financiën om te gaan met de financiën. Daarmee kunnen een nieuwe raad en een nieuw college aan het werk.

Onzekerheid financiën Sociaal Domein
De financiën voor het Sociaal Domein staan in Nissewaard, zoals bij vele andere gemeenten, onder druk. Het gaat daarbij met name over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdzorg. Jarenlang lagen de kosten voor het Sociaal Domein in lijn met de eerste begroting en werden overschrijdingen gedekt vanuit de reserve Sociaal Domein. Die reserve, die in de afgelopen jaren moesten worden aangesproken, is nu uitgeput en de lasten in het Sociaal Domein nemen alleen maar toe. Het Rijk heeft weliswaar voor 2021 en 2022 inmiddels extra geld beschikbaar gesteld, maar voor de jaren daarna is een en ander afhankelijk van de plannen van het nieuwe kabinet.

Blik vooruit
Het financieel perspectief van Nissewaard biedt ook ruimte. Het college wil de opgaven waarmee het is gestart, afmaken en tegelijkertijd haar financiële positie versterken. De ambitie is er nog steeds om in 2040 die aantrekkelijke, vitale, toekomstbestendige woon- en werkgemeente te zijn. Wethouder Hamerslag werpt een blik vooruit: "Het blijft van belang om te investeren in onze mooie gemeente. Nissewaard is dat waard. We denken daarbij voor de komende jaren aan investeringen in onderwijshuisvesting, gemeentelijke accommodaties en herstructurering van wijken. Op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling werken we momenteel hard aan projecten als Kolkplein, Heijwegenlaan, De Haven en diverse projecten in de kernen. Daarnaast zijn ook bereikbaarheid, duurzaamheid en onze lokale economie belangrijke aandachtsgebieden, waarin we de komende jaren gaan investeren."

De Jaarstukken 2020 en de Perspectiefnota 2022 zullen behandeld worden in de gezamenlijke commissievergadering van 24 juni 2021 en de vergadering van de gemeenteraad op 7 juli 2021. De Jaarstukken 2020 zijn vanaf 16 juni 2021 te raadplegen via nissewaard.jaarverslag-2020.nl